Home » Graven en grafteksten

Graven en grafteksten

KAVEL 1

KAVEL 01.03  Famieliegraf van R.I. Das

MARTIJNTJE R. DAS
huisvrouw van Ls. Veenendaal
overln. 28 Febr. Ao. 1805 in den ouderdom van 29 jaren 4 maanden.

TRIJNTJE R. DAS
huisvrouw van Ps. Haas
overleden den 12 Nov. 1812 in den ouderdom van 57 jaren 10 maanden

RIJK J. DAS
Den 23 Januari 1814 in den ouderdom van 69 jaren 10 maanden 20 dagen

KAVEL 01.04

MIETJE DE BLINDE
huisvr. van J. Perk obit 11 Januari 1793

EMMETJE PERK
obit 5 Maart 1807

JAN PERK Sr
obit 12 Sept. 1823

KAVEL 01.05

ELISABETH MACKAY
geb. eiland Jersey 24 Maart 1808 overl. alhier 23 Januari 1867

KAVEL 01.06

Hier rust onze lieveling
HENRIETTE MARGARETHA VAN STEENBERGEN
geb. 25 April 1871 overl. 29 Juli 1891

ANTON CORNELIS VAN STEENBERGEN
geb. 12 Februari 1836 overl. 26 Maart 1893

KAVEL 01.07

Den Eerwaarde Heer Fs HAM
Leeraar alhier sedert ao 1788
overleden den 1ste julij 1810 in den ouderdom van 48 jaren.
Wiens mond weleer ons heeft geleerd,
Dat ’t stof tot de aarde wederkeerd,
Den geest tot die Hem gaf,
Zwijgt hier, maar leeft nu boven
Om zijnen God te loven
Wiens stof rust in dit graf.
Ao 1813

KAVEL 2

KAVEL 02.03  Familie graf van R.I. Das

TRIJNTJE DIEPGROND
huisvr. van I.R. Das
overleden 17 maart 1814 in de ouderdom van 74 jaren 4 maanden

KAVEL 02.04

CORN. PERK
Obit 12 april 1813

Mw D EEDE
Huisvr. van J. Perk

KRIJN PERK
Overleden 8 april 1831

EMMA GEERTRUIDA PERK
Overl. 28 feb. 1837 oud 13 maanden

KAVEL 02.05

A.C : VAN PUTTEN
huisvr van A. Perk overl. 5 Januari 1832 in den oudm van 27 jaren 10 maanden

ALBERTUS PERK
geboren 15 April 1795 overleden 7 December 1880.

M.A. VAN PUTTEN
wed. van A. Perk geboren 9 Mei 1808 overleden 6 Maart 1886

KAVEL 02.07

psalm 118 vers 9
Hier rust onze geliefde zoon
JAN E. DIJKSTRA
geb. 26 Jan. 1880 overl. 27 Maart 1899
Joh. 11 : 25
Die in mij gelooft, zal leven al ware hij ook gestorven.

Hier rust tot de dag der opstanding de heer JAN VALK
in leven godsdienstonderwijzer bij de Ned : Herv : Kerk te Hilversum.
geb. te Zaandam 14 nov. 1860 overl. te Hilversum 19 Mei 1935
De Heer neemt Zijn arbeiders tot Zich, maar Zijn werk gaat door.

KAVEL 02.09

MARTHA JOHANA SPREE
weduwe Willem van Vloten geboren den 31sten October 1785
overleden den 10den November 1848

VROUWE JACOBA SOPHIA WALTER geb. Hamaker
1827 – 1883

KAVEL 02.10

KAREL CORNELIS VAN LOON
oud 8 maanden gest. 4 Mei 1849.

KAREL CORNELIS VAN LOON
oud 2 jaren gest. 14 April 1852

KAVEL 3

KAVEL 03.08

Hier rust
REINIER HELLENDOORN
bedienaar van het Heilig evangelium.
Hij ontsliep 24 december 1843 oud 47 jaren
Verwachtende de barmhartigheid van Onzen Heer Jezus Christus ten eeuwigen leven.

KAVEL 4

KAVEL 04.06

Hier rust
GEERTRUIDA MARIA NIEUWENHUIJZEN
geliefde echtgenoote van W : J : van Os
geb. 18 Januari 1836 overl. 21 Mei 1883

en haar geliefde echtgenoot
W.J. VAN OS
geb: 6 April 1837 overl: 24 Oct 1913
R.I.P.

KAVEL 04.09 en 05.09

Jb N: WARIN, Jb. N: Warin
Overleden 11 Dec: 1833,

en VROUWE M.C. WARIN geb: Witsen Elias
Overleden 1 Oct: 1859

Jonkvrouw CLARA WIL ELIZABETH WARIN
Geboren den 8 april 1819 overleden 15 januari 1899

Freule CONSTANTIA JACOBA AGNES WARIN
Geboren 18 November 1820 te Amsterdam aldaar overleden 18 November 1902

KAVEL 04.13; 04.14

graven van P. van Beusekom – graven horen bij kavels 05.13 en 05.14, zie aldaar

KAVEL 5

KAVEL 05.05

FAMILIEGRAF JOH. PERK

KAVEL 05.09 zie bij 04.09

KAVEL 05.11

Familiegraf Dr. J.F. van Hengel
H. VAN HENGEL PEERLKAMP overl. 4 Dec. 1874
DR. I.F. VAN HENGEL overl. 18 april 1882

KAVEL 05.13; 05.14 tevens 04.13; 04.14

Familiegraf van P. van Beusekom
Jez LVII v II

JOHANNES VAN BEUSEKOM
overl. 25 Febr. 1839 oud 10 weken

ELBERTJE POST
Huisvw van P. v. Beusekom
Overl. 3 Maart 18.. oud 36 jaren
Hierna volgt het overlijden zijnen overigen kinderen

JACOBUS oud 16 jaren 11 Maart 1853
JACOB ,, 13 ,, 21 Juli 1858
PETRONELLA ,, 16 ,, 25 ,, 1858
JOHANNES ,, 18 ,, 27 ,, 1858
PIETER ,, 25 ,, 27 ,, 1858
WILLEM ,, 23 ,, 27 ,, 1858

De Heere regeert, hij is met hoogheid bekleed
Ps. XCIII Vs I
Hij is krachtelijk bevonden eene hulpe in benauwdheden
Ps. XLVI Vs II

PIETER VAN BEUSEKOM
geb 24 Oct 1803 overl 24 Nov 1882
Zach 13 : 7c Job 1 ; 21b

TRIJNTJE VAN BEUSEKOM – SCHOUTEN
geb 29 Juli 1829 overl 6 jan 1892
Ps. 17 : 8 (ber)

KAVEL 6

KAVEL 06.01

ANTHONIA ADRIANA VAN DOMPSELAAR
gebn 12 Augs 1845 overln 10 Nov 1867

AALTJE MARIA VAN DOMPSELAAR VAN DER PAAUW
gebn 22 Maart 1813 overln 26 Augs 1885

Cs VAN DOMPSELAAR
echtgenoot van A ; M ; van der Paauw
gebn 25 pril 1812 overln 22 Juni 1891

CORNELIA VAN DOMPSELAAR
geboren 3 Sept. 1837 overleden 23 Febr. 1930

KAVEL 06.09 en 7.09

SIX VAN HILLEGOM

KAVEL 06.10

HESTER SOPHIA SIX
12 Maart 1858 – 31 Juli 1885

KAVEL 06.11

A. PERK
geboren 26 October 1829 overleden 27 Julij 1913

KAVEL 7

KAVEL 07.09 en 06.09

SIX VAN HILLEGOM

KAVEL 07.10 zie bij kavel 06.10

KAVEL 07.11

A. DEKKER
Echtgenoote van K.J. Perk geboren 20 Juli 1845 overleden 19 Februari 1911

KAREL JAN PERK
geboren 11 Juli 1839 overleden 19 Maart 1912

GEERTRUIDA AGATHA PERK
geboren 12 Februari 1871 overleden 30 April 1927

KAVEL 8

KAVEL 08.11
KAREL JAN CRAMER
geboren 5 April 1900 overleden 29 Januari 1901

ALBERTUS PERK
geboren 11 Maart 1870 overleden 24 Mei 1936
“ Door eenvoud groot ”

GERRIT ABRAHAM CRAMER
geboren 4 Januari 1899 overleden 23 Juni 1941
rust zacht

KAVEL 08.12

Keer, mijne ziel! Tot uwe ruste weder, gij zijt verlost, God heeft U wel gedaan
Ps. 116 : 4b

SOPHIA ERNESTINA CHRISTIANA CAMERLINGH
geb. 28 September 1841 overl. 2 Maart 1920

MARIA CAROLINA CAMERLINGH
geb. 10 Mei 1844 overl. 22 April 1920

Geloofd zij Jezus Christus

KAVEL 9

KAVEL 09.10

IJSBRAND DE KOCK Jr
geb : te Amsterdam 30 nov : 1847 overl : te Hilversum 20 Nov : 1882
Voor een kleinen tijd van U gescheiden
Philemon 15 b

M.A. DE KOCK
geb ; te Amsterdam 3 Sept : 1841 overl : te Hilversum 12 Oct : 1906

THEODORA JUSTINA TER HAAR ROMENY wed : van IJsbrand de Kock Jr
: te Eemnes 8 Mei 1849 overl : te Ermelo 5 Juni 1922

KAVEL 09.12

Dit is het werk Gods, dat Gij gelooft in Hem, dien Hij gezonden heeft.
Joh. VI 29

JOHANNA FREDERIKA MÜLLER
gebn te Burtscheid bij Aken 16 Febr 1809 overln te Hilversum 28 Augs 1877
geliefde echtgenoote van A.C. Camerlingh

ANTONIE CATO CAMERLINGH
gebn te Sleen 15 April 1800 overln te Hilversum 23 Maart 1886
Ps : 103 : 22 Loof den Heere, mijne ziel!

MARIA SOPHIA HACHTMANN MÜLLER
gebn te Burtscheid 16 Juni 1807 overln te Hilversum 16 decr 1887
Ps : 116 : 4 b Keer mijn ziel! Tot uwe ruste weder, gij zijt verlost.
God heeft U wel gedaan

JOHANNA CATHARINA CAMERLINGH
gebn te Bergen op Zoom 30 April 1840 overln te Hilversum 16 Juni 1919
Hij is onze vrede Efeze 2 : 14 a

KAVEL 10

KAVEL 10.06

Ter Nagedachtenis van
B.J. PELINCK
geb. te Koevorden 10 Januari 1846 overleden te Hilversum 5 Augustus 1878
geliefde echtgenoote van J.W. v.d. Lelij

KAVEL 10.10

IJSBRAND DE KOCK
geb : te Amersfoort 25 Jan : 1808 overl : te Amsterdam 3 Febr : 1876
Jacobus 4 : 6 c

ANNA PETRONELLA MARIA DE KOCK
geb : van Noorle van Hall
geb : te Amsterdam 31 Maart : 1811 overl : te Hilversum 22 Oct : 1889
Eben Haëzer

KLEINE NELLIE

CECILE DOROTHEE DE KOCK
geb te Amsterdam 28 Maart 1845 overl te Hilversum 6 Juli 1932

KAVEL 10.12

tekst op staande monument (mei 1973: bronzen schild met esculaap verdwenen): AAN DR. TRESLING VAN ZIJNE VRIENDEN

TRESLING – TONCKENS
JOSEPHINE CATHARINE
† 2 Sept ‘80

S. STRATINGH TRESLING
geb. 22 Juni 1836 overl 31 December 1897

C.R. TRESLING – TONCKENS
geb 20 januari 1840 overl 3 Maart 1918

KAVEL 11

KAVEL 11.08

Hier rust onze geliefde echtgenoot en vader
FREDERIK HAM

Benevens zijne eerste echtgenoote en kind
Hij ging vol verlangen naar den hemel – P 116 Vs 15

SOPHIA KLOMP – VAN DOMPSELAAR
eerder wed: Frederik Ham
geb: 29 October 1834 overl: 26 October 1909
Zij zullen rusten op hunne slaapsteden, een iegelijk, die in zijne opregtheid gewandeld heeft
Jes : 57 Vs 2

KAVEL 11.10 en 12.10

Zie bij 12.10

KAVEL 12

KAVEL 12.08

ABRAHAM CORNELIS DE LANOY
oud 58 jaaren overleden den eerste Februarij 1855

MARIA LOUISE PERK
geb 8 Jan 1835 overl 11 Juni 1917

KAVEL 12.09

LIJSBETH DOETS
echtgenoote K. Perk Vlaanderen
geb 2 Juni 1829 overl 2 Febr 1919
Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de geregtigheid; want zij zullen verzadigd worden

KAVEL 12.10 en 11.10

Mr. BERNARDUS DANIEL WEIJLAND
geb. te Amsterdam 18 Jan. 1826 overl. te Hilversum 29 April 1881
Kantonrechter van Hilversum v. 1877 – 1881

BERNARDUS DANIEL WEIJLAND
geb. te Hilversum 6 Oct. 1877 overl. te Hilversum 29 Febr. 1880

GERHARD WEIJLAND
geb. te Hilversum 26 Aug. 1874 overl te Utrecht 12 Dec.1900

JOHANNA JUDITH WEIJLAND
Geb. te Maarssen 17 Nov. 1868 overl. te Utrecht 22 Jan. 1937

KAVEL 12.14

S : W : ILCKEN
gebn 17 Septr 1883 overln 24 April 1884

SOPHIA WILHELMINA
gebn 1 Septr 1886 overln 21 Jani 1888

KAVEL 13

KAVEL 13.09

J : VLAANDEREN KPz
overln 30 Aug 1846

M. VOLKMAARS
overln 1 Julij 1849

G.D. VLAANDEREN
overln 12 julij 1849

J.L. VLAANDEREN
overln 8 Dec 1849

P. VLAANDEREN
overl 30 Junij 1856

P. VLAANDEREN
overl 11 Aug 1862

W. M. VLAANDEREN
overl 17 Maart 186

KRIJN PERK VLAANDEREN
gebn 1 April 1820 overln 19 Octr 1898

Genade alleen is ons behoud

KAVEL 13.11 zie bij 14.11

KAVEL 13.14

J.N. SWAAN SENIOR
geb : 15 Januarij 1810 overld. ; 5 Junij 1899

KAVEL 14

KAVEL 14.10 en 15.10

JONKVROUWE CORNELIA SARA HARTSEN
geboren 15 Mei 1818 overleden 12 Augustus 1875

MARIA CORNELIA HEEMSKERK HARTSEN
gebn 28 Maart 1857 overln 12 November 1886

Ik hef mijne ogen op naar de bergen van waar mijne hulp komen zal
Ps. 121 : 1

KAVEL 14.11 en 13.11

VROUWE H : E : BOURICIUS KAMPHUIS
gebn Batavia 1 April 1845 overln Hilversum 17 Novr 1880
op den huize “Palaboean”

KAVEL 14.14

Mr. A.J. HOEKWATER
geb : 12 Dec : 1827 overl : 10 Nov : 1889

KAVEL 15

KAVEL 15.04

Hier rust
JOHANNES BOELE BAKKER
geb. 13 April 1797 overl. 16 Aug 1873

HENDRIKA BOELEBAKKER geb. Vet
geb. 4 Nov.1797 overl. 7 Febr. 1874

WILHELMUS BOELEBAKKER
geb. 4 Sept. 1826 overl. 21 Juli 1885

R . I . P

KAVEL 15.10

CORNELIS HARTSEN
geboren te Amsterdam 23 Januari 1823 overleden te Hilversum 11 October 1895

SARAH CORNELIA WILHELMINA HARTSEN geb: van Lennep
geboren te Amsterdam 11 Augustus 1825 overleden te ’s Gravenhage 2 Februari 1899

Veilig in Jezus armen

KAVEL 15.12

Hier rusten

FRANCISCUS JOHANNES NIEUWENHUIJZEN
geliefde echtgenoot van Catharina Nieuwenhuijzen
geboren 2 April 1840 overleden 6 December 1888

en zijne echtgenoote
CATHARINA NIEUWENHUIJZEN
Geboren 26 April 1838 overleden 10 Mei 1923

R.I.P.

KAVEL 15.14

VAN WILLES
Junij 1874 en Mei 1885
KAVEL 16

KAVEL 16.05

JAN VAN VARIK
18  00 – 18  80

GRIETJE VAN VARIK
18  27 – 18  87
echtgenoote van Cornelis van Dillewijn

CORNELIS VAN DILLEWIJN
18  24 – 18  98

KAVEL 17

KAVEL 17.04

Hier rusten

HENDRIKA THIMATHEUS NIEUWENHUIZEN
geboren 4 Februari 1846 overleeden te Hilversum 11 Mei 1881

ELBERTUS CORNELIS NIEUWENHUIZEN
geboren 29 December 1835 overleden te Hilversum 8 November 1901

II Korinthe 1 12

KAVEL 18

KAVEL 18.09

Hier rust
A : DE JONG

en
T ; MENTZ

KAVEL 18.10 en 19.10

Familiegraf van EDUARD CONSTANTIN BOISSEVAIN

De hartelijk beminde echtgenoote altijd zorgende moeder
EMMA BURRIDGE NICHOLLS
geboren te London 17 December 1815 ontslapen te Hilversum 25 Mei 1871
I am with Jesus and Jesus is with me.
Openbaring Johannes XIV vers 13

EDUARD CINSTANTIN BOISSEVAIN
Amsterdam 13 Febr. 1810 – Hilversum 6 Sept. 1885
Zijn leven was Christus zijn sterven gewin.

ANNETTE JEANNE BOISSEVAIN
geboren 17 Augustus 1847 overleden 20 October 1914
In het vaderhuis. Johannes XIV vers 2.

EMMA JULIA HENRIETTA BOISSEVAIN
geb. 6 Augustus 1842 – overl. 7 October 1919
Uit genade zijt Gij zalig geworden Efeze 2 vers 8

LOUISE CAROLINE BOISSEVAIN
geb. 18 Dec. 1845 – overleden 22 October 1932
Zijt getrouw tot den dood en Ik zal u geven de kroon des levens

CAROLINE JEANNE OCTAVIA BOISSEVAIN
geb. 9 Dec. 1857 – overl. 29 Maart 1939
” Heere des nachts ben ik aan Uwen naam gedachtig geweest en heb Uwe wet bewaard”

KAVEL 18.11

M.H. BOLKESTEIN
gebn. te Huizen 2 Dec. 1852, predikant te Hierden 17 Sept. 1882, predikant te
Woubrugge 9 Mei 1886, overl. te Hilversum 9 Juli 1887
Wij kennen ten deele en wij profeteeren ten deele; doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten deele is te niet gedaan worden. I Cor. 13 : 9-10

J. BOLKESTEIN – EIKENDAL
geb. te Zwolle 3 Maart 1853 overl. te Hilversum 25 Dec. 1927
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus ? Rom: 8 : 35

KAVEL 19

KAVEL 19.09

P.H.E. GILDEMEESTER
geb. 22 September 1808 overl 1 Maart 1867
Zij heeft veel liefde gegeven en veel liefde gewekt Ps. 42 v : 1

KAVEL 19.10 zie 18.10

KAVEL 20

KAVEL 20.11

IDA MEYER
gebn. 5 April 1834 overl. 25 Maart 1872

H.C.P.J. MEYER geb. SURENDONK
geb. 14 Maart 1827 overl. 3 Mei 1882

H.E. MEYER
geb. 5 Maart 1829 overl. 5 Oct. 1889

KAVEL 21

KAVEL 21.02

JOHANNES PAULUS SALTZHERR
geboren 28 Maart 1879 overleden 8 Augustus 1880

GERRITTJE PAILINA JOHANNA SALTZHERR
geboren 2 Maart 1876 overleden 14 februari 1881

JOHANNES PAULUS SALTZHERR
geboren 5 Mei 1883 overleden 12 Juli 1883

ARIS KLAAS SALTZHERR
geboren 30 April 18.. overleden 19 Augustus 1885

ARIS KLAAS SALTZHERR
geboren 30 juni 1886 overleden 25 Maart 1888

GARRETJE VISSER
huisvrouw van Aris Keers
geboren re Ruurlo 28 April 1816 overleden te Hilversum 15 Mei 1888

KAVEL 24

KAVEL 24.01 (bij eik / grafhekje)

L. J. W. SCHELFEMA
overleden 13 Juni1878

CATHERINA SOPHIA LUBER wed : van H. G. Schelfema
11 Augustus 1825 9 Juli 1891

KAVEL 24.04

Hier rust

MARIA GLAZEMAKER Bd
Geb : 23 Maart 1827 overl : 18 Februari 1905
R.I.P.

KAVEL 24.12 hier ligt de steen van Kavel 26.11

KAVEL 25

KAVEL 25.08

Hier rust mijn dierbaren echtgenoote
CLARA SUSANNA ELISABETH BONSEMA – SCHEUER
geb. 16 November 1811 overl. 12 November 1882

KAVEL 25.10

M.J.S.J. HINSBEECK wed. P.M. VAN CLEEF
geb. 23 April 1825 overl. 1 April 1875

J.C.F. VAN CLEEF
geb. 17 Juli 1856 overl. 5 November 1913
echtgenoote van Dr. F.F. Westrik em. pred.

In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Joh. 14: 2a

KAVEL 25.12

hier rust onze geliefde herder en leraar
WILLEM JAN VAN LOKHORST
weduwnaar van Margaretha Jongenburger
geb. 24 Oct. 1889 – overl. 30 Mei 1940
in leven predikant der Herv. Gemeente te Hilversum van 13 Mei 1928 – 30 Mei 1940

KAVEL 26

KAVEL 26.11 steen ligt ten onrechte op Kavel 24.12

Familiegraf Dekker

GERRIT FRANS DEKKER
geb. 20 Mei 1830 overl. 19 April 1913
Matth : 25 : 23

TIJMETJE DORLAND echtgen. van G.F. DEKKER
geb. 19 Nov. 1833 overl. 11 Oct. 1915
Matth : 5 : 9

WILLEMIJNTJE DEKKER
geb.17 Juli 1867 overl. 12 Nov. 1918
Matth : 5 : 7

HARMAN DEKKER
geb.20 Aug. 1863 overl. 13 Sept. 1933
2 Cor : 5 : 1

KAVEL 27

KAVEL 27.07

TEN DAM
1795

KAVEL 28

KAVEL 28.07

We TEN DAM
overln. 26 July 1813

KAVEL 28.10

Hier ligt begraven
WILHELMINA HENRIETTA SCHARBO
geboren te Berbice oud 28 jaren overleden te Amsterdam op den 4de Juny 1838

KAVEL 29

KAVEL 29.03 steen ligt ten onrechte op Kavel 30.03

S. W. ELTMANS
overl : 12 April 1888

WED : G : A : CORTON
Laatst huisvrouw van C : G : Oostveen

R.I.P.

KAVEL 29.11

JANNETJE DE GROOT : VAN SCHAFFELAAR
geboren 29 September 1806 overleden 5 Maart 1879.

ADRIANUS DAS
gebn 13 Oct 1874 overln 31 Maart 1875

ADRIANUS DAS
gebn 14 Maart 1878 overln 7 Mei 1880

ADRIANA DAS = DE GROOT
gebn 31 Maart 1840 overln 12 Febi 1883

Zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven.

KAVEL 29.13

Overleden

G : J : DAS
20 Maart 1862 oud 67 jaar.

M. SUHREN
echtgenoote van G : J : Das 11 Dec. 1868 oud 73 jaar.

T : DAS
25 Oct. 1876 oud 51 jaar.

Job. 19 vers 23-26
Want ik weet dat mijn verlosser leeft enz.

KAVEL 30

KAVEL 30.03 steen behoort op Kavel 29.03, zie aldaar

KAVEL 30.04

Er was een staande steen met de tekst:
Nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie; maar de grootste van deze is de liefde
1 Korinthe 13 : 13
5 Sept 1933

Hier rust
Ds. A. J. P. W. DE WILDE
geb ; te Doetichem 5 September 1833 overl : te Hilversum 11 April 1889

KAVEL 30.07

H M E DEN BOUWMEESTER
gebn. te Middelburg 20 Dec. 1858 overl. te Hilversum 5 Sept. 1883

KAVEL 30.08

MARIA BODEMAN
geboren te Amsterdam 6 Mei 1800 overleden te Bussum 12 Januari 1871

SIMON HINDERK VEER
geboren te Emden 28 Januari 1797 overleden te Bussum 14 October 1884

KAVEL 30.10

Hier rust
C. C. J. MENKMAN
overleden 26 Maart 1860

KAVEL 30.13

gebroken steen zonder tekst
Graf van E.W.H. Molemans; G.C. Molemans; G.C. Molemans (6 mnd)

KAVEL 31

KAVEL 31.02

PARKER
Hier rust onze lieve kleine Pi
overleden 21 April 1882 in den ouderdom van ruim drie jaren

KAVEL 31.03

J. G. MEIJER
gep. Kapt. O.I.Leger
geb. Amsterdam 14 September 1837 overl. te Hilversum 23 mei 1882

KAVEL 31.04

F : H : POGGENBEEK
1803 – 1882

C : C : POGGENBEEK
1834-1889

KAVEL 31.11

ADRIANUS DE GROOT
gebn 18 Feb. 1812 overl. 21 Sept 1886

GERRIT MARIE DE GROOT
gebn. 4 Dec. 1884 overl. 25 Nov 1886

KAVEL 32

KAVEL 32.11

WIJNAND KLINKHAMER
geb. te Amsterdam 27 Januari 1858 overl. te Hilversum 16 Augustus 1867

T. KLINKHAMER SMAALE
geb 22 October 1816 overl. 19 Febr. 1871.

H.A. KLINKHAMER
geb. 9 Jan. 1810 overl. 1 Nov. 1872

MICHIEL ERIK DUYVENE DE WIT
geb. 6 Aug. 1941 overl. 10 Mei 1942

KAVEL 33

KAVEL 33.03

C : S : WINCKEL GIJSELMAN
geb: 31 Maart 1813 overl: 17 Jan 1890

E. GIJSELMAN
geb. 19 Juli 1824 overl. 21 Jan 1890

KAVEL 34

KAVEL 34.04

CATHARINA IDA FRANKEN
geb. 18 Mei 1848 overl. 25 Febr 1882

GEERTJE BRANDTJES SOMBEEK wed. Albert Franken
geb. 13 maart 1820 overl 21 Sept. 1901

KAVEL 34.06

MENSO HELENUS PIJNAPPEL
geboren 29 maart 18.. overleden 22 Augustus 1876

KAVEL 34.07

K : A : V : 31 – 35
Psalm 28 : 7a

E.C. DE PETERSEN geb: Voombergh
2 Juli 1781 – 30 October 1826

E.J. MOMMA geb. de Petersen
8 Mei 1819 – 18 October 1885

KAVEL 34.08

MIJNSJE BOLKESTEIN
geboren te Hierden 4 december 1884 overleden te Hilversum 2 februari 1931
Hoewel niet zonder strijd en kruis, Ontving zij toch de kroon ten leste in het eeuwig Vaderhuis
Geen grooter rijkdom in dit leven dan dat men vroeg tot Jesus gaat

KAVEL 35

KAVEL 35.05

Hier ligt begraven
Een echt vaderlander

KAVEL 35.08

H.C.W : VLAANDEREN HINSBEECK
geboren den 10e Mei 1834 overleden den 1e Juni 1864

KAVEL 35.10

P.M. VAN CLEEF
geb. 16 Juni 1819, overl. 23 Nov. 1858

KAVEL 35.13 met grafhek onder hazelaar

JOHANNA CORNELIA DOETS
geb. 1 nov. 1866 overl. 20 Mei 1881

JACOB DOETS
geb. 31 Maart 1826 overl. 20 Maart 1896

SOPHIA JACOBA DOETS – BOS
geb. 11 Sept. 1831 overl. 8 April 1910

KAVEL 36

KAVEL 36.05

Nº 5 KAV 36

KAVEL 36.06 el

Kav 36 Nº 6
(moet graf zijn van Vrouwe Eliza Willink, echtgenote van jonker C. Dedel)

KAVEL 37

KAVEL 37.07 steen behoort op Kavel 38.07, zie aldaar

KAVEL 37.08

P.J. VAN WIJK
gedurende 43 jaar Pastoor der gemeente van de Bisschoppelijke Clerezie alhier
geb. 28 Febr 1785 overl. 21 Juny 1868
R I P

KAVEL 38

KAVEL 38.06 geen grafsteen

begraven 27-3-1807
Mr. P. VAN DE CAPELLO

begraven 3-4-1828
Mw. DE WED. VAN DE CAPELLO

KAVEL 38.07

Hier ligt begraven
A : M : H : E : DEDEL
geb. 3 July 1819 overl. 16 Feby 1837 oud 17 jaren 7 maanden

KAVEL 38.12 Steen met grafhek

Hier rust de eerw. Heer

VAN RAVENZWAAIJ
Geb. 2 Oct : 1823 overl. 15 Feb : 1900

KAVEL 39

KAVEL 39.07

Hier rust
U : P : VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKE
geboren Den 11 Augustus 1780 overleden Den 3 December 1837
echtgenoote van J : Corver Hooft.

L : U : C : CORVER HOOFT
geb. 23 Mei 1819 overl. 9 Nov. 1846

J : CORVER HOOFT
geb. 14 December 1779 overl. 25 Juli 1855

KAVEL 39.09

hier rusten onze geliefde ouders

JOHANNA VAN DAVELAAR
geb. 7 Maart 1811 overl. 2 Mei 1878

en
JAN VAN WOUDENBERG
geb. 19 Feb. 1805 overl. 21 Feb. 1882

KAVEL 40

KAVEL 40.06

M.C.J.H. CORVER HOOFT
geboren 2 November 1817 overleden 16 Maart 1895

KAVEL 40.07 en 41.07

1797

Mr JACOB DEDEL (41.07)
oud 28 jaar obiit den 8st. begr. 11 Augustus
geb. 18 Maart 1769 gest. 8 Aug. 1797

en
CORNELIA CORVER HOOFT (40.07)
zijn huysvrouw oud 26 jaar obiit den 7de begraven 10 Augustus
geb. 18 Aug. 1771 gest. 7 Aug. 1797

WILLEM GERRIT DEDEL JACOBSZ. (40.07)
Hun oudste zoon oud 7 jaar.
geb. 20 Aug. 1790 gest. 4 Aug. 1797

SALOMON DEDEL (41.07)
Hun jongste zoon oud 15 maanden Obiit den 11de Begraven 14 August.
geb. 16 Aprel 1796 gest. 11 Aug. 1797

Mr. Gt. CORVER HOOFT (40.07)
geboren 1e January 1744 overl. 18 September 1807
geb. 1 Jan 1744 gest. 11 Aug. 1807

en
MARGARETHA STRAALMAN (40.07)
ZIJN HUISVROUW gebn. 4 Feb. 1747, overl. 3 Mei 1816
geb. 4 febr. 1747 gest. 3 Mei 1816

HENRICK BACKER (41.07)
geb. 15 Aug. 1792 overleeden 30 November 1846
Eben Haezer
geb. 15 Aug. 1792 gest. 30 Nov. 1846

en
WILHELMINA CORNELIA DEDEL (41.07)
zijne huisvrouw geb. 7 Aug. 1792, overleden 15 December 1850.
geb. 7 Aug. 1792 gest. 25 Dec. 1850

KAVEL 40.08

JAN ROCHUSSEN
geboren den 16 Augustus 1759 overleden Den 21 Juny 1818

KAVEL 41

KAVEL 41.06

G. CORVER HOOFT
geb. 23 Mei 1816 gestorven 14 April 1881

C. H. P. CORVER HOOFT
Wed. H. W. Hermes
9 Aug. 1814 = 18 Juni 1886

J. R. CORVER HOOFT
geboren 26 November 1821 overleden 16 Maart 1889

KAVEL 41.07 zie bij kavel 40.07

KAVEL 41.08

J. W. GUISE

KAVEL 41.09

HASSELAER

KAVEL 42

KAVEL 42.07

H. O. ARNTZENIUS

KAVEL 43

KAVEL 43.01

Cs Ls VLAANDEREN
overleden 27 Maart 1837

KAVEL 43.02

L˙s VLAANDEREN
overl. 25 Dec 1821 oud 40 jaren.

MARRE VAN WAVEREN
overl. 23 July 1808 oud 27 jaren

GEERTJE PERK
overl. 15 Sept 1821 oud 37 jaren.

KAVEL 43.08

‘Guise’

COENRAAD ALBERTUS JACOBUS GEESINK
geboren 14 Juni 1828 overleden 25 October 1883

WILHELMINA DOROTHEA MARIA GEESINK geb. Reuver
geboren 7 Februari 1824 overleden 17 Februari 1917

KAVEL 44

KAVEL 44.07

JACOB
overleden den 28 Aug. oud

KAVEL 44.08 steen ligt ten onrechte op 42.08

‘Reuver’

ALBERT GEESINK
geb. 14 April overl. 14 Sept 1882

GERHARD HERMAN GEESINK
geb 10 Mei overl. 5 Juni 1886

KAVEL 44.12

Hier rust

CORNELIS SWAAN Wz
geb. Februari overleden November 1878

WILLEM SWAAN
geb 13 Augustus 1842 overl. 1 Juli 1908

JANNETJE KUIPER
geb. 11 Augustus 1842 overl 22 Februari 1911

KAVEL 45

KAVEL 45.07

G. I. Gebooren DE GRAAF

KAVEL 46

KAVEL 46.06

Hier RUST
De Zeergeleerde Heer
W. G. GLAZEMAKER
Professor in het O.R. Seminarie te Amersfoort
geb. 10 Aug. 1853 te Hilversum aldaar overl. 27 Dec. 1878

P. J. GLAZEMAKER
geb. 26 Maart 1817 overl. 25 Nov. 1894

N. GLAZEMAKER
geb. 16 Nov. 1822 overl. 20 Maart 1903

KAVEL 46.07

De EERWAARDE HEER
WILHELMUS HOLSCHER
Eerste Roomsch Catholijke Pastoor te Hilversum
overleden Den 5de Maart 1801, NAA DAT HIJ DIE GEMEENTE 17 jaare bedient had

KAVEL 46.08

DOM

Hier rust de weleerwaarde heer
BARNARDUS VAN DER LINDEN
Rooms Catolicq Priester en pastoor van deese plaats
overleden den Februari 1816 in den ouderdom van 53 jaren
R : K : P

KAVEL 47

KAVEL 47.07 EN 48.07

Jonkhr. HENDRIK JACOB ORTT VAN OUDAAN
geb. 26 Dec. 1761 overl. 15 Nov. 1826.

HENRIETTE CONSTANCE ORTT
geb. 2 Juny 1809 overl. 1 Jan. 1830.

JOAN REINOUD JACOB ORTT
geb. 23 Maart 1844 overl. 15 Jan. 1847.

AGNES MARIA ORTT geb. WARIN
geb. 29 Nov. 1771 overl. 30 April 1848.

JACOBA CONSTANCE ORTT
geb. 3 oct 1853 overl. 18 Aug. 1857.

AGNES MARIA ORTT
geb. 30 April 1848 overl. 9 Nov. 1857.

WILLEM JOHAN ORTT
geb. 13 Oct. 1860 overl. 5 maart 1863.

JACOBA ELIZABETH ORTT
geb. 27 Dec. 1861 overl. 30 Maart 1863.

JONKVROUW OLOMINE MARGARETHA HELENA ORTT VAN SCHONAUWEN
geb. te Alkmaar 25 Maart 1842 overl. te Arnhem 15 December 1889.

JONKVROUW AGNES MARIA ORTT
geb. te Amsterdam 12 Aug. 1815, overl. te Amsterdam 1 Maart 1899.

KAVEL 48

KAVEL 48.06 steen ligt ten onrechte op 49.06

VROUWE H : W : OTERLIJK
laatst weduwe van den Wele. Gestr. Heer G. Zorn

KAVEL 48.07 zie kavel 47.07

KAVEL 49

KAVEL 49.03 en 50.03

MOGGE MUILMAN
Enkele restjes van oorspronkelijke steen aanwezig
tevens ligt hier de gebroken staande steen van 61.04; zie aldaar

KAVEL 49.04 steen ligt ten onrechte op Kavel 50.04

Famieliegraf van Jan Hodson

JOHANNA MARIA
geboren 28 February 1794 overleden 20 July 1813.

KAVEL 49.05

JAN BRUIJN WILLINK
geb: 16 Febr overl 17 Febr 1816

MARGARETHA WILLINK
geb: 11 Jan overl 19 Aug 1817

KAVEL 49.14

F.W. PANN
van Amsterdam oud 79 jaar begraven 12 September 1823

KAVEL 50

KAVEL 50.01

Se VAN RHEE
1813

KAVEL 50.02

WelEd. Gestr. Heer
A.I. SCHUIT

M.H. MUILMAN
Huisvr. van A.I. Schuit geb. 23 Aug. 1789, obit 16 Feb. 1813.

KAVEL 50.03 en 49.03 steen ligt ten onrechte op 50.06

W : F :

KAVEL 50.04 steen ligt ten onrechte op 49.04

Famielle graf van Jan Hodshon

MARIA HODSHON
geb: 30 Maart 1820 overl: 29 November 1879

JOHANNA WILHELMINA HODSHON geb. ROËLL
geb: 19 December 1803 overl: 15 Maart 1887

CAROLINE CORINNE HARTSEN geb. JANSSENS
geb: 11 September 1832 overl: 31 Maart 1896
PIETER HARTSEN
geb. te Amsterdam 6 Aug. 1833 overl. te Amsterdam 23 Sept. 1913

KAVEL 50.05

SARA LUYDENS
wed. Hendr. Luberti.

KAVEL 50.06 steen ligt ten onrechte op 48.06

JONKh NICOLAAS WARIN
geb. te Amsterdam 21 Juli 1744 overl. te Gorichem 11 ct. 1815

VROUWE CORNELIA HENRIETTE ORTT VAN SCHONAUWEN geboren ALEWIJN
geboren te Dendermonde 8 mei 1820 overleden te Arnhem 7 Januari 1881

JONKHEER JOHAN ORTT VAN SCHONAUWEN
geb. te Amsterdam 30 Juni 1810 overl. te Arnhem 16 Oct. 1898

KAVEL 50.07 steen ligt ten onrechte op 49.07

JAN ABRAHAM DEDEL
Geb. 15 Oct 1745 gest. 21 Oct 1793

JACOBA ELISABETH DEDEL
Geb. 31 Aug 1746 gest. 31 Dec 1813

WILLEM JACOB VAN WEEDE
Gest. 30 Sept 1826 oud 6 maanden

KAVEL 53

KAVEL 53.05 steen ligt ten onrechte op 53.04

Hier rust het stoffelijk overschot van

CORNELIS KLOMP
geb. te Veenendaal 8 April 1883 overl. te Hilversum 5 December 1915.
Joh. 11 : 25b

KAVEL 54

KAVEL 54.04 met grafhekje

Hier rust
LOUIS GERARD KUPFER
geboren 3 Juni 1852 overleden 23 October 1883

KAVEL 55

KAVEL 55.04

JACOB VAN LENNEP
geboren te Samarang 3 november 1864 overleden te Hilversum 14 juni 1884

KAVEL 56

KAVEL 56.02

Hier rust
HENRIETTE EVA ROELVINK weduwe Mr Benjamin Willem Blijdenstein
geboren te Winterswijk 5 Mei 1817 overl. te Hilversum 13 Dec. 1888

KAVEL 56.03 of 57.03 metselwerk van een graf aanwezig

graf van F.G.H. Mabe Grevingh (56.03) of Cornelia Agatha Duker (57.03)

KAVEL 57

KAVEL 57.02

B.T.W. BLIJDENSTEIN EVERS
geboren te Enschedé 19 Augustus 1839 overleden te Hilversum 15 Mei 1885.

HERMAN HENDRIK BLIJDENSTEIN
geboren te Amsterdam 25 October 1875 overleden te Hilversum 2 Augustus 1902

KAVEL 58

KAVEL 58.03

Hier rust

ANNA MARGARETHA KLUYVER geb WIJNEN
geb. te Garderen 1 Maart 1851 overl. te Marienbad 22 Sept. 1890

KAVEL 59

KAVEL 59.02

A.P. LONUS
echtgenoote van J. van Olst geb. 21 Maart 1827 overl. 14 Sept. 1886

KAVEL 59.03

H.J.M.L. JANSEN
geboren 14 September 1841 overleden 2 Februari 1887.

A.C. KLEINSCHMIDT wed. B. Elskamp
geb. 25 Januari 1822 overl. 16 Mei 1893

KAVEL 60

KAVEL 60.03 nog 2 hoeken van steen aanwezig

graf van G.J. Hogervorst

KAVEL 60.04

LOURENS JACOBUS ENGERT
gebn. 29 maart 1802 overl. 11 mei 1888

en zijne echtgenoote
L.M. ENGERT – STIJNIS
geb. 18 September 1818 overl. 30 Jan. 1902

KAVEL 61

KAVEL 61.04

Hier rust onze geliefde echtgenoot en vader
PIETER JAN ONDERBERG
Geb. te Amsterdam 22 Dec 1821 overleden 22 Maart 1890

KAVEL 62

KAVEL 62.06 en 63.06

VROUWE SUSANNA ANTOINETTA CAROLINA EVERWIJN LANGE, gebn. RENTE LINSEN
gebn. te Amsterdam 28 Aug 1835 overln te Hilversum 8 Juli 1885

KAVEL 70

KAVEL 70.06

J. M. CRAMER
geboren 16 April 1847 overleden 12 December 1888

KAVEL 71

KAVEL 71.02

J. R. K. Hzn.